Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van nederlandslank.nl (Nederland Slank), gevestigd te Schiedam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55343465. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Nederland Slank behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Nederland Slank zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen
Nederland Slank en een cliënt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Nederland Slank, voor de uitvoering waarvan door Nederland Slank derden dienen te worden betrokken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Nederland Slank en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

De consulten dienen binnen een periode van 1 jaar na de start van de behandeling worden afgenomen. De resterende consulten na deze periode van een jaar komen te vervallen. Extra consulten daarna kunnen eventueel in overleg met Nederland Slank en tegen betaling worden afgenomen.

Nederland Slank zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Nederland Slank rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Nederland Slank worden medegedeeld.

Nederland Slank heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Nederland Slank of door Nederland Slank ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling
– weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Nederland Slank zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden via de website, vooraf. Of via gespreid betalen volgens voorwaarden op de website beschreven.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00.

Indien Nederland Slank echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke .

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van het bloedonderzoek voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Nederland Slank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Nederland Slank is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Nederland Slank is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Indien Nederland Slank aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nederland Slank beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Nederland Slank is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Nederland Slank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Nederland Slank zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nederland Slank.

Artikel 7. Privacy

Nederland Slank zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Nederland Slank daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nederland Slank, zal
Nederland Slank in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nederland Slank extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Nederland Slank anders aangeeft.

Artikel 9. De no cure – no pay garantie geldt op afvallen.

Onze garantie op afvallen heeft voorwaarden van wederzijds commitment;

– De cliënt is geëngageerd is aan het programma.

– De client volgt in elk geval 10 consulten nauwkeurig op (zonder sjoemelen).

– De client geeft wekelijkse of afgesproken rapportage, en volgt eventueel voorgestelde bijsturing.

– Nederland Slank behoudt zich het recht voor om eerst tot restitutie over te gaan, nadat door de client een vragenlijst, volledig en adequaat is ingevuld.

Artikel 10. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Nederland Slank voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nederland Slank toerekenbaar is. Indien Nederland Slank uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Nederland Slank zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nederland Slank, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Nederland Slank en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nederland Slank partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Klachten

Klachten over de behandeling moeten spoedig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nederland Slank. De tevredenheid van de klant over de behandeling staat namelijk op nummer 1 bij Nederland Slank

Bij Nederland Slank ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Mocht de behandeling van de klacht langer nodig hebben wordt dit binnen deze 14 dagen gemeld.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de KAB.

De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de KAB gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Via de KAB.

 

In de basis geldt voor deze diensten gewoon het herroepingsrecht. Om geen kosten te maken kun je er daarom voor kiezen om de dienst pas te leveren na de bedenktijd van 14 dagen. In veel gevallen zoals bij hosting wil een klant echter de dienst zo snel mogelijk starten.

In die gevallen moet je de klant expliciet vragen om de dienst al direct te leveren. Dat kan door bijvoorbeeld tijdens het bestelproces een optie op te nemen waarbij de klant ervoor kiest om de levering van de dienst direct te starten. Een eenvoudige oplossing daarbij is om bijvoorbeeld een checkbox met een tekst als “Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend”.

Plan hier nu je gratis consult in+

 

of bel ons op 010-340 99 91

  • Consulten door het hele land
  • Meest gestelde vragen
Wat is Nederland Slank?
Nederland Slank is een methode op basis van normaal eten, waarmee u snel en verantwoord uw streefgewicht bereikt én behoudt. Het programma wordt voor u persoonlijk gemaakt op basis van uw gezondheidsgegevens.
Hoe is het programma opgebouwd?
Het Nederland Slank programma bestaat uit vier fasen. In de voorbereidingsfase bereidt u uw lichaam voor op de “strenge” fase. Tijdens die fase gaat u precies volgens het persoonlijke voedingsplan eten. Daarna volgt de minder strenge fase waarin u, volgens bepaalde regels, meer producten mag proberen. In de laatste fase krijgt u tips en eventuele begeleiding om de rest van u leven uw bereikte streefgewicht te behouden.
Hoe lang duurt het programma?
Dat is per persoon verschillend. U kunt met name met de strenge fase zo lang blijven doorgaan als u zelf wilt, tot u het streefgewicht heeft bereikt.
Hoeveel kan ik afvallen met Nederland Slank?
Gemiddeld vallen onze klanten 7 tot 12 kilo per maand af, maar de resultaten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Grafiek toevoegen?
Is Nederland Slank een dieet?
Nederland Slank is geen dieet. U hoeft zichzelf niet uit te hongeren en geen algemene regels te volgen. Het voedingsprogramma is op maat gemaakt voor u en bestaat uit gevarieerde maaltijden.
De laatste fase van Nederland Slank is gericht op gewichtsbehoud. Uw persoonlijke coach leert u hoe u met behulp van het persoonlijke voedingsprogramma de rest van uw leven uw bereikte streefgewicht kunt behouden. Wanneer u zich houdt aan de richtlijnen en adviezen van uw coach, kunt u probleemloos uw gewicht behouden.
Wat u gaat eten is afhankelijk van uw persoonlijk profiel. U krijgt een voedingsprogramma dat daar volledig op is afgestemd. Nederland Slank wil u helpen met verantwoord afvallen en daar hoort gezonde en gevarieerde voeding bij. U kunt dus zeker nog heel veel producten blijven eten.
Niet alleen het soort voeding en de hoeveelheid zijn belangrijk om verantwoord af te vallen, maar ook de frequentie van maaltijden. Het is dus wel zeker aangeraden om op bepaalde tijden te eten tijdens het programma.
Het voedingsprogramma van Nederland Slank is volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie, dus daar wordt zeker rekening mee gehouden. Als u bepaalde producten niet mag eten vanwege medische of religieuze redenen, wordt uw programma daaraan aangepast.
Juist deze gezondheidsklachten zijn vaak een gevolg van overgewicht. Nederland Slank kan deze klachten helpen verminderen. Het wordt dus sterk aangeraden om met dergelijke medische problemen ook het programma te volgen!
Het is sowieso gezond om te sporten, maar het is geen voorwaarde bij het programma van Nederland Slank.
Uw persoonlijke voedingsprogramma wordt samengesteld op basis van uw eigen bloedwaarden. Daarnaast kunnen we achteraf ook uw nieuwe bloedwaarden vergelijken met de eerdere resultaten, zodat we kunnen vaststellen hoeveel die verbeterd zijn.
Het eerste vrijblijvende consult is gratis. Het volledige programma kost €999,-. Daarvoor krijgt u een persoonlijk voedingsprogramma en 10 consulten.
De consults vinden plaats via Skype, dus u hoeft er nooit voor de deur uit.
Nederland Slank maakt onder andere gebruik van Methabolic Balance, een wetenschappelijk bewezen effectief afslankprogramma dat ontwikkeld is door orthomoleculair artsen en voedingswetenschappers.
+
  • Stel een vraag

Achternaam

Voornaam

Telefoonnummer

Uw vraag